Υποχρεώσεις του Αστικού ΚΤΕΛ

Υ. Α. Οικ. Β 36934/2805/2002 (΄Β 862)
(Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.2963/2001).

«Έκδοση χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ. Υ. Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του Ν.2963/2001 (Ά 268)».

Ο υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2963/2001 (Ά 268).
  2. Το π. δ.229/94 (Ά 134) Γενικός κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεως Λεωφορείων (Κ. Τ. Ε. Λ).
  3. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 (Ά 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως σ' αυτό προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2801 /92 (Ά 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Ά 38).
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εκδίδουμε το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή, των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου ως εξής:

Social links

1,20 €

Πράσινο Εισιτήριο
Τιμή : 1,20 €

Περισσότερα...

0,60 €

Κίτρινο Εισιτήριο
Τιμή : 0,60 €

Περισσότερα...

1,70 €

Καφέ Εισιτήριο
Τιμή : 1,70 €

Περισσότερα...

0,80 €

Κόκκινο Εισιτήριο
Τιμή : 0,80 €

Περισσότερα...

Χαιρετισμός Προέδρου

Γούλας Νικόλαος

Το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας μέσα από αυτή την ιστοσελίδα αποσκοπεί στην εύκολη και ταχύτατη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Γούλας Νικόλαος, Πρόεδρος

Ο καιρός σήμερα

Φωτογραφίες